Hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp về Bộ Xây dựng theo đường văn thư hoặc đến trực tiếp Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng để được giải quyết

   Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2019

THỐNG KÊ CHI TIẾT

NĂM : 2019

Tiếp nhận : 7013

Giải quyết : 3133

HST còn hạn : 460

HST trễ hạn : 713

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Tháng : 2/2019

Tiếp nhận : 644

Giải quyết : 137

HST còn hạn : 6

HST trễ hạn : 24

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Tháng : 1/2019

Tiếp nhận : 1291

Giải quyết : 563

HST còn hạn : 16

HST trễ hạn : 102

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Tháng : 12/2018

Tiếp nhận : 1649

Giải quyết : 303

HST còn hạn : 87

HST trễ hạn : 66

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Tháng : 11/2018

Tiếp nhận : 2259

Giải quyết : 1446

HST còn hạn : 133

HST trễ hạn : 399

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Tháng : 10/2018

Tiếp nhận : 1156

Giải quyết : 677

HST còn hạn : 217

HST trễ hạn : 116

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Tháng : 9/2018

Tiếp nhận : 14

Giải quyết : 7

HST còn hạn : 1

HST trễ hạn : 6

Trước hạn : 0

Đúng hạn : 0

Hệ thống thông tin một cửa điện tử

            Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Xây dựng là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

            Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với cơ quan nhà nước thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Ngoài ra, công dân và doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công.

            Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò, nhiệm vụ được phân công.