Hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp về Bộ Xây dựng theo đường văn thư hoặc đến trực tiếp Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng để được giải quyết

   Thứ 6, Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Phiên làm việc của bạn đã kết thúc, vui lòng vào lại hoặc bấm